Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Komunalna policija

Informacije o slobodnom pristupu informacijama možete pogledati na linku:  Slobodan pristup informacijama

Služba komunalne policije pored načelnika u svom sastavu ima: 

- Glavnog komunalnog policajca,
- Samostalnog savjetnika za pravne poslove,
- Komunalne policajce I,II i III,
- Inspektora za drumski saobraćaj,
- Inspektora za puteve,
- Inspektora za građenje i vode
- Komunalne nadzornike.

Komunalna policija vrši komunalni nadzor i obezbjeđuje komunalni red u oblasti:

-    snadbjevanja vodom,
-    odvođenjea otpadnih i atmosferskih voda,
-    javne čistoće,
-    prevoza i deponovanja komunalnog i dr. otpada,
-   održavanje komunalnih objekata: objekata za snadbjevanje vodom, objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekatta za odvođenje površinskih voda, objekata za isporuku toplotne energije, objekata javne rasvjete, autobuske stanice, benzinske stanice, sportskih i zabavnih terena, javnih kupališta, oglasnih tabli i reklamnih panoa, tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima, klupa i žardinjera, deponija smeća,
-    održavanje pijaca,
-    održavanje parkova, zelenih i dr. javnih površina,
-    lokalnih puteva i ulica,
-    saobraćajnih oznaka i signalizacije,
-    parkiranja,
-    prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,auto-taxi prevoza, prevoza i prevoza stvari za sopstvene potrebe,
-    održavanje stambenih i dr. objekata,
-    zaštita od buke u životnoj srredini,
-    kontrole radnog vremena,
-    uređivanje izloga, terasa, balkona, dvorišta i bašti, stovarišta i gradilišta,
-    vanpijačne prodaje, kao i prodaje robe van prostora određenog za tu vrstu robe,
-    nadzor nad upotrebom simbola,
-    pruža informativne usluge građanima.

Rad komunalnih policajaca - inspektora je terenski i organizovan je po reonima, radnim danima i u dane vikenda i praznika.

Komunalna policija prvenstveno obavlja preventivnu funkciju, a kada se istom ne može obezbjediti svrha i cilj nadzora, preduzima upravne mjere i radnje, ukazuje subjektu nadzora na utvrđene nepravilnosti i određuje rok za njihovo otklanjanje, (izriče, naplaćuje novčane kazne u skladu sa zakonom i drugim propisima i podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka).

Građani mogu podnositi inicijativu za pokretanje inspekcijskog nadzora putem telefona 321-514 i 321-509, prijavom u građanskom birou i direktno u prostorijama Službe komunalne policije.

Fizička i pravna lica mogu podnositi pritužbe na rad službenika komunalne policije kada smatraju da im je porvijeđeno neko pravo ili im je nanijeta šteta kod Načelnika Službe (ili unjegovom odsustvu, Glavnog komunalnog policajca) ponedeljkom i petkom od 11 do 13 časova.

Zahtjev za vršenje inspekcijske kontrole, koji građani podnose službi Komunalne policije, od sada je dostupan na našem sajtu.Građani ga mogu odštampati,popuniti i predati u Građanski biro Opštine Pljevlja. U Zahtjevu se navodi razlog podnošenja, tj problem zbog koga se građanin obraća Komunalnoj policiji, i lični podaci podnosioca. U skladu sa svojim nadležnostima Komunalni policajac će postupiti po zahtjevu.

Zahtjev za vršenje inspekciske kontrole.doc

INSPEKTOR I ZA JAVNE PUTEVE

- Pregleda radove na održavanju i zaštiti lokalnih puteva;
- Pregleda tehničku dokumentaciju u vezi sa održavanjem i zaštitom javnih puteva;
- Ovlašćen je da obustavi izvršavanje radova koji se izvode protivno tehničkim normativima i standardima prilikom izvođenja radova i upotrebe materijala pri održavanju javnih puteva, protivno odredbama o uslovima saobraćaja na javnim putevima i protivnom odredbama o mjerama za zaštitu javnih puteva ;
-  Izdaje naređenja o otklanjanju nedostataka na javnim putevima koji ugrožavaju saobraćaj na njima,  izdaje naređenja o obustavljanju radova koji se izvode u neposrednoj blizini javnih puteva ( u putnom i zaštitnom pojasu) a koji mogu dovesti u pitanje sigurnost javnih puteva i bezbjednost saobraćaja na njima;
- Izdaje naređenja o preduzimanju mjera za obezbjeđenje javnih puteva i ovlašćen je da, po potrebi , zabrani privremeno saobraćaj drumskim vozilima koja zbog svoje ukupne težine, dimenzija i drugih tehničkih sredstava mogu da nanesu štetu javnom putu ili da ugroze bezbjednost saobraćaja;
- Ovlašćen je da izdaje naređenja o zabrani saobraćaja na novoizgrađenom ili rekonstruisanom javnom putu ako prethodno nije izdata upotrebna dozvola;
-  Preduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašćen posebnim propisima;
- Obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Komunalne policije i Glavnog administratora.

Rb.

                                 LOKALNI PUTEVI

         Dužina u km

  
1.

Naziv puteva:

  
50,000

Vezišnica-Bobovo-Gradac BIH

2.

Poljana-Barit-Kovačevići-Trojan

34,000

3.

Gradac-Šula

20,000

4.

Kosanica-Krupice-Reljin kamen

17,352

5.

Ođžak-Suvo polje

20,500

6.

Vrulja-Tuležine

12,000

7.

Te"Pljevlja"-Brana Otilovići

7,000

8.

Mahmutova česma-Drijeljevina

8,000

9.

Trlica-Adrovići

8,000

10.

Popov do-Višnjica

15,000

11.

Mataruge-Mejdanice

8,000

12.

Vrulja-Marina šuma

1,000

13.

Ćuraševac-Premćani-Vaškovo

11,100

14.

Ranče polje-Obarde

6,000

15.

Gornji most-Te"Pljevlja"

4,000

16.

Kosanica-Bobovo

21,400

17.

Đurđevića tara-Lever tara

5,000

18.

Ođžak-Potpeće

2,500

19.

Gornji most-Rabitlje

4,000

20.

Potrlica-Zagrad

3,000

21.

Katrana-Škola u Kakmužama

2,700

22.

Srdanov grob-Bušnje

3,000

23.

Gotovuša-Dabovina

3,000

24.

Donja Brvenica-Kukanj

2,300

25.

Most na Vezišnici-Most na Voloderu

7,500

26.

Mataruge Kozica

7,000

27.

Ranče-OŠ Marina Gradina

3,000

28.

Vilići-Zekavice

0,800

29.

Kosanica-Varine

7,000

30.

Židovići-Gaj

0,603

31.

Rudnica-Zaglavice

1,000

32.

Orevine-Đurđevice-Klismerine

2,500

33.

Vodice-Nenadići

3,500

34.

Vraca-Poblaće

5,000

35.

Dizdarice-Zenica

1,000

36.

Glisnica-Jakupov grob-Rađevići

7,800

37.

Mijakovići-Lijeska

3,120

38.

Dizdarice-Šumane

2,500

39.

Srdanov grob-Vijalica-Jugovo

4,526

40.

Vilići-Dubočica

5,300

41.

Gotovuša-Gunjačina glavica

7,726

42.

Donja Rudnica-Milunići

3,732

43.

Krakalice-Breza

6,560

44.

Kuća Kljajevića-Manastir Sv.Arhanđela Đ.Tara

2,500

45.

Batajnica-škola u Maoču

3,200

46.

Voloder-Babina pećina

6,559

47.

Babića polje-škola na Pandurici

1,200

48.

Donja Brvenica-Pliješevina

7,000  

  

UKUPNO

369,478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rb.

                             NEKATEGORISANI PUTEVI

         Dužina u km

  
1.

Naziv puteva:


2,500

Babina pećina-Poljana

2.

Tanića brdo-Poljana

2,500

3.

Rudnica-Crni vrh

6,000

4.

Donja Brvenica-Klijen

1,300

5.

Nange-Visočke

1,000

6.

Boljanići-Jezero

1,900

7.

Vezičnica-Komini

0,600

8.

Mrzovići-Zenica-Boščinovići

6,000

9.

Mataruge-Korijen

10,000

10.

Košudo-Miljevići-Dulovići

5,000

11.

Košudo-Brana Otilovići

10,000

12.

Vijenac-Groblje na Vijencu

1,000

13.

Suvi potok-Groblje na Vijencu

2,000

14.

Pliješevina-Višnjica

10,000

15.

Tikava-Orlja

5,000

16.

Gradac-Boljanići

6,000

17.

Jazišta-Borovica-Vranje brdo

3,500

18.

Prosijek-Milakovci-Bis

3,500

19.

Prosijeg-Velike Krće

2,500

20.

Kuća M.Čepića-Šljivansko

4,000

21.

Metaljka-Granica RS

4,000

22.

Rovine-Laćana

4,000

23.

Vranje brdo-Gornje selo

3,500

24.

Kruševo-Planjsko brdo

2,000

25.

Vranje brdo-Pauče

2,500

26.

Prenćansko brdo-Manastir Dovolja

4,000

27.

Pušanjski do-Repišta

1,100

28.

Dubočica-Jezero

0,500

29.

Ćuraševac-Čavanj

1,526

30.

Potpeće-Kujava

0,700

31.

Potkovač-G.Dubac-D.Dubac

4,500

  

UKUPNO

112,126

 

INSPEKTOR I ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ

U vršenju saobraćajne kontrole inspektor za drumski saobraćaj ovlašćen je da:

-vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i opštih akata u oblasti gradskog prevoza,prigradskom i slobodnom prevozu putnika i robe;
-autotaxi prevoza;
-ovlašćen je da,u odnosu na javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,vrši pregled motornih vozila,autobuske stanice,stajališta,prevoznih isprava,odobrenja za rad,utvrđuje identitet prevoznika,pregleda red vožnje kao i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u poslovanje prevoznika,naredi otklanjanje nedostataka u pogledu ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje javnog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe, uslove za rad autobuskih stanica,uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila, pridržavanje reda vožnje,izvršavanja zadataka i poslova osoblja posade i posade vozila kojima se vrši javni prevoz odnosno prevoz za sopstvene potrebe;
-vrši neposredan nadzor - policijsku kontrolu nad zakonitošću rada u preduzećima i drugim oblicima organizovanja,a koja obavljaju djelatnost prevoza u drumskom saobraćaju.
-sarađuje sa nadležnim organom lokalne uprave iz ove oblasti;
-učestvuje u pripremi opštih akata iz ove oblasti;
-izrađuje mjesečni  i godišnji izvještaj o radu koji je obavezan voditi po utvrđenoj metodologiji, kao i propisanu i urednu evidenciju zapisnika,rješenja,prijava i novčanih kazni na osnovu koje se može sagledati rezultat kontrole svakog pojedinačnog predmeta;
-vrši i druge poslove po nalogu načelnika Komunalne policije i Glavnog administratora.

Za svoj rad odgovara načelniku Komunalne policije i Glavnom administratoru.

INSPEKTOR I ZA GRAĐEVINARSTVO I VODE

- Vrši inspekcijski nadzor u oblasti postavljanja privremenih i pomoćnih objekata, ograda i drugih komunalnih objekata,
- Vrši inspekcijski nadzor u oblasti građevinarstva za objekte za koje odobrenje izdaje organe lokalne uprave, a u kojima je postupak započet prije stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, a nije donijeta pravosnažna odluka,
- Vrši praćenje stanja u prostoru (monitoring) i ima obavezu podnošenja izvještaja o stanju prostora na područiju PUP-a Pljevlja nadležnom Ministarstvu odnosno organu uprave,
- Vrši inspekcijski nadzor u skladu sa Odlukom o vodosnadbijevanju seoskog područija opštine Pljevlja,
- vrši i druge poslove po nalogu načelnika komunalne policije.

Za svoj rad odgovara načelniku komunalne policije.

Pregledano: 18315
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava