Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Nadležnosti sekretarijata

Odeljenje za socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje

Vrši poslove razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite starih i iznemoglih lica i integracije osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.U okviru svojih nadležnosti prati razvoj sistema primarne zdravstvene zaštite, kao i sistema predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja djece sa posebnim potrebama.

Ovo odeljenje se stara o realizaciji i ostvarivanju prava na jednokratne novčane pomoći, materijalna obezbjeđenja boraca NOR-a, zatim civilnih i vojnih invalida rata, naknada za novorođeno dijete, nagrada za đake i učenike, stipednija za studente i ostalih materijalnih i novčanih davanja koja su utvrđena odlukama Skupštine opštine.

U svom djelokrugu rada odjeljenje se bavi usmjeravanjem u obrazovne programe djece sa smetnjama u razvoju, obezbjeđivanju vaninstitucionalizovanog zbrinjavanja starih kroz „pomoć u kući", stara se o izradi i implementaciji lokalnih akcionih planova kao i o realizaciji državnih strategija iz oblasti socijalne politike.

Kroz reformu sistema socijalne i dječije zaštite, sistema obrazovanja i zdravstvene zaštite, za očekivati je da ovo odeljenje u budućnosti sve više preuizima poslove iz nadležnosti resornih ministarstava kroz princip načela decentralizacije i ostvarivanja evropskih standarda. U tom cilju Odeljenje za socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje će se razvijati i kadrovski osposobljavati, kako bi se na adekvatan način zadovoljile potrebe građana i ostvarivao javni interes.

Obrazac izjave o kucnoj zajednici 

Odeljenje za sport, kulturu i opšte poslove

Vrši poslove kojima se ostvaruju uslovi za zaštitu i razvoj kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na teritoriji opštine Pljevlja. U skladu sa ovlašćenjima vrši upravni nadzor nad ustanovama kulture čiji je osnivač Skupština opštine i daje mišljenja na njihove programe rada. Stara se o kulturnim smotrama i manifestacijama koje su od interesa za opštinu Pljevlja i koje se finansiraju iz budžeta opštine. Kroz posebne programe razvija kulturni amaterizam kroz kulturno - umjetnička udruženja, sistematizuje razvoj gradske kulturne produkcije i prezentuje domaće stvaralaštvo u mešuopštinskoj i regionalnoj razmjeni.

Ovo odeljenje stara se o razvoju uslova za rad sportskih klubova i organizacija sa posebnim osvrtom na školski, amaterski i sport osoba sa invaliditetom.Vrši osnovne evidencije sportskih rezultata i stara se o njihovom dokumentovanju i valorizaciji. U skladu sa svojim nadležnostima organizuje aktivnosti u cilju sufinansiranja programa sportskih klubova, stipendiranja uspješnih sportista i nagrada za ostvarene sportske rezultate. Kao i u oblasti kulture, vrši upravni nadzor nad javnim ustanovama iz oblasti sporta čiji je osnivač Skupština opštine.

U cilju zadovoljena potrebe građana na informisanje, shodno Zakonu o radio difuziji, ovo odeljenje vodi aktivnosti na finansiranju TV programa iz oblasti kulture, obrazovanja iintegracije osoba sa invaliditetom, kroz JRDS RTV Pljevlja i stara se o zakupu radio difuznih objekata na brdu Tvrdaš.

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti

Kancelarija vrši poslove na unaprijeđivanju informisanosti i podizanja nivoa svjesnosti građana opštine Pljevlja o štetnosti narkotika i psihoaktivnih supstanci sa ciljem razbijanja predrasuda i izgradnje pozitivnog sistema vrijednosti kroz preventivne programe zasnovane na istraživanju i promociji zdravih stilova življenja, aktivizma i volonterizma.

Preduzima aktivnosti na unaprijeđivanju kvaliteta življenja građana/ki opštine Pljevlja i stvaranju uslova za zdraviji i kvalitetniji razvoj djece i omladine kroz kreiranje alternativnih programa u zajednici zasnovanim na korišćenju lokalnih resursa i koordinisanoj aktivnosti nadležnih institucija u oblasti prevencije

Uspostavlja i unaprijeđuje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama radi izrade i unaprijeđenja programa prevencije i njihovog finansiranja, kreira brošure i informatore u cilju povećanja stepena informisanosti roditelja i porodice o štetnosti narkotika, načinu prepoznavanja i sl.

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama

Kancelarija vrši poslove na afirmisanju saradnje lokalne uprave i nevladinih organizacija. Kroz javne pozive i komunikaciju sa resornim ministarstvom redovno prati i ažurira registar nevladinih organizacija. U cilju realizacije zajedničkih projekata NVO sektora i lokalne uprave ostaruje komunikaciju i saradnju sa domaćim i stranim donatorima. Kroz institut Konkursa za raspodjelu sredstava, prati realizaciju projekata nevladinih organizacija koji su finansirani iz budžeta opštine. Organizuje i pomaže rad seminara i radionica koje se tiču razvoja sektora civilnog društva i pomaže razvoj nevladinih organizacija kao i participaciju civilnog društva u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici.

Obrazac za NVO 

Pregledano: 11371
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava