Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Nadležnosti sekretarijata

Sekretarijat za uređenje prostora:

primjenjuje i prati realizaciju svih prostornih i urbanističkih planova i predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje stanja i o istom priprema izvještaj za Skupštinu; utvrđuje lokaciju i izrađuje urbanističko tehničke uslove za izgradnju, rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova kojima se izazivaju promjene u prostoru; kontroliše tehničku dokumentaciju sa aspekta usklađenosti iste sa uslovima iz odobrene lokacije i priprema urbanističku saglasnost; izdaje građevinske i upotrebne dozvole; utvrđuje lokacije za nadgradnju stambenih zgrada i pretvaranje zajedničkih dijelova zgrada u poslovne prostore; obavlja poslove koje se odnose na formiranje informacione osnove, odnosno praćenje, obradu i analiziranje podataka i elemenata koji su neophodni za realizaciju prostornih i urbanističkih planova; vrši identifikaciju parcela na terenu, obilježavanje objekata na terenu prilikom ustupanja zemljišta, izradjuje protokol o rugulaciji i nivelaciji objekata; prati naplatu prihoda od naknada za uredjenje i korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta; neposredno primjenjuje zakone i druge propise iz oblasti urbanizma, gradjevinarstva i prostornog planiranja; priprema ugovore o naknadi za uredjenje gradjevinskog zemljišta; vodi upravni postupak iz oblasti urbanizma i gradjevinarstva; priprema nacrte odluka iz oblasti urbanizma i gradjevinarstva; priprema nacrte Programa i Odluka kojima se omogućava korišćenje, unapređivanje, održavanje i zaštita građevinskog zemljišta, njegovo opremanje neophodnim objektima i predlaže mjere za održavanje javnih dobara od značaja za Opštinu Pljevlja. Vrši pripremne poslove za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korišćenje; predlaže i priprema kriterijume za raspodjelu sredstava za uređivanje gradskog građevinskog             zemljišta; priprema nacrt srednjoročnog i godišnjeg Programa uređenja gradskog građevinskog    zemljišta; učestvuje u pipremnim poslovima kod pristupanja izradi i prati izradu planske dokumentacije (Prostorni plan opštine, Prostorni plan posebne namjene, Generalni urbanistički plan, Detaljni             urbanistički planovi, Urbanistički projekti lokalne, lokalne studije lokacije); priprema projektne zadatke za sve vrste projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, kao i javnih objekata čiji je investitor opština; prati izradu projekata u smislu usaglašenosti sa prethodno zadatim parametrima, priprema rješenja o reviziji, odnosno tehničkoj kontroli projektne dokumentacije; preduzima aktivnosti u cilju nabavke roba, izvršenju usluga ili izvođenja radova iz nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora; vrši pripremu i praćenje svih investicionih aktivnosti iz domena Sekretarijata za uređenje prostora u           smislu kvaliteta izvođenja, vođenja građevinske dokumentacije, dokumentacije o plaćanju i slično, priprema rješenja o nadzoru i predlaže Komisiju za tehničke preglede završenih        objekata; čuva projektnu dokumentaciju i priprema bazu podataka svih faza i vrsta projektne dokumentacije vezanih za komunalne i javne objekte, prati realizaciji pojedinih projekata, procjenjuje mogućnosti realizacije postojećih i potrebu izrade novih; vrši i druge poslove koji proističu iz Zakona i Odluka nadležnih organa.

Služba za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

aktivnosti vezane za programe zaštite životne sredine; iniciranje aktivnosti za zaštitu prirode i zaštićenih prirodnih dobara; vođenje evidencije zagađivača životne sredine; praćenje realizacije mjera iz Lokalnog ekološkog akcionog plana; priprema podataka za izradu planske i projektne dokumentacije, predlaganje mjera zaštite i izrada procjene pojedinih privrednih i drugih aktivnosti na životnu sredinu.

Zakonska regulativa službe za zaštitu životne sredine

- Zakon o životnoj sredini
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu
- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredineAktivnosti službe za zaštitu životne sredine

- Usvojen Plan mjera LEAP-a za 2008. godinu
- Usvojen Program praćenja kvaliteta vazduha u Pljevljima

Pregledano: 11563
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava