Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Prava koja se mogu ostvariti u sekretarijatu

Prava koja se mogu ostvariti u Sekretarijatu za opštu opštine Pljevlja i dokumenti potrebni za ostvarivanje tih prava:

IZVODI IZ MATIČNOG REGISTRA VJENČANIH I UVJERENJA O BRAČNOM STANJU

IZ KNJIGA DRŽAVLJANA

Za izvode iz MRV internacionalnih potrebno je na šalteru Uprave lokanih javnih prihoda uplatiti taksu u iznosu od 2,00 €, kada je zakonom predviđena taksa, odnosno platiti obrazac izvoda-uvjerenja u iznosu od 0,20 €, kada zakonom nije predviđeno naplaćivanje takse. Za internacionalne izvode iz matičnog registra vjenčanih taksa je 10,00 €.

Izvod se izdaje odmah, i osim plaćanja obrazca i takse, nije potrebno podnositi nikakve dokumente.

ISPRAVKA PODATAKA U MATIČNIM REGISTRIMA VJENČANIH

Za ispravke podataka u matičnim registrima vjenčanih podnosi se:

Dokaz na osnovu kojeg se vrši ispravka.

Rok rješavanja: odmah po dostavljanju dokaza.

IZDAVANJE UVJERENJA NA OSNOVU MATIČNIH KNJIGA

Za izdavanje uvjerenja o pojedinim podacima ili činjenicama iz MRV ( slobodno bračno stanje, uvjerenje da se korisnik inostrane penzije nalazi u životu i sl) procedura je kao kod izdavanja izvoda-uvjerenja.

ZAKLJUČENJE BRAKA

Za zaključenje braka crnogorskih državljana podnosi se:

Prijava za zaključenje braka (podnosi se na šalteru ili matičaru mjesne kancelarije)

Izvodi iz MRR za lica koja namjeravaju da stupe u brak, ne stariji od tri mjeseca, sa konstatacijom o slobodnom bračnom stanju,

Uvjerenja o državljanstvu za lica koja namjeravaju da stupe u brak,

Lične karte (na uvid),

Dokaz da je eventualni raniji brak prestao ili proglašen nepostojećim ili ništavim (pravosnažna sudska presuda),

Rješenje nadležnog suda o dozvoljavanju zaključenja braka - kada se radi o maloljetnim licima.

Dokaz o uplati administrativne takse (plaća se na šalteru Uprave lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja).

Iznos lokalne administrativne takse za zaključenje braka u službenim prostorijama radnim danima je 15,00 €, a neradnim danima 50,00 €

Iznos lokalne administrativne takse za zaključenje braka van službenih prostorija je 100,00€.

Po prijavi se rješava odmah.

Brak se zaključuje na svečan način, u službenoj prostoriji prigodno uređenoj za tu namjenu.

U slučaju da matičar utvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi za zaključenje braka, usmeno će saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu zaključiti brak i o tome sačiniti službenu zabilješku. Podnosioci prijave mogu tražiti da im matičar, u roku od tri dana od dana saopštenja, donese rješenje o odbijanju prijave za zaključenje braka. Protiv ovog rješenja podnosioci prijave mogu izjaviti žalbu nadležnom organu lokalne uprave (Glavnom administratoru) u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Po žalbi se donosi odluka u roku o 5 dana od dana prijema žalbe.

U naročito opravdanim slučajevima matičar može dozvoliti zaključenje braka u prisustvu jednog od budućih bračnih drugova i punomoćnika drugog bračnog druga.

Punomoćje mora biti ovjereno i izdato samo radi zaključenja braka. U punomoćju moraju biti navedeni lični podaci punomoćnika i lica sa kojim se, preko punomoćnika, zaključuje brak i datum izdavanja punomoćja. Ovo punomoćje važi 90 dana od dana ovjeravanja.

Žalbu protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za zaključenje braka preko punomoćnika podnosioci zahtjeva mogu izjaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave.

ZAKLJUČENJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM

Za zaključenje braka sa stranim državljaninom podnosi se:

Prijava za zaključenje braka (podnosi se neposredno na šalteru ili matičaru mjesne kancelarije)

Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za stranog državljanina (pribavlja se u mjestu rođenja i prilaže u originalu i ovjerenom prevodu),

Izvod iz MRR državljanina RCG koji namjerava da stupi u brak, ne stariji od tri mjeseca,

Izvod iz matične knjige rođenih za stranog državljanina - original i ovjereni prevod,

Uvjerenje o državljanstvu za crnogorskog državljanina koji namjerava da stupi u brak Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za stranog državljanina (pribavlja se u mjestu rođenja i prilaže u originalu i ovjerenom prevodu),

Lična karta i pasoš (na uvid),

Uvjerenje o prijavljenom boravištu za stranog državljanina.

Dokaz o uplati administrativne takse.

UPIS U MATIČNE  REGISTRE VJENČANIH CRNOGORSKIH DRŽAVLJANA U INOSTRANSTVU

Za upis činjenice zaključenja braka i smrti crnogorskih državljana u inostranstvu podnosi se:

Inostrani izvod vjenčanih i umrlih na «B» obrascu ili inostrani izvod preveden od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Prijava prebivališta lica koja su zaključila brak.

RADNO VRIJEME

Rad sa strankama organizovan je na šalterima u Pljevljima radnim danima u vremenu od 11:00h do 15:00h.

 

SADRŽAJ BIRAČKOG SPISKA

Sekretarijat vodi birački spisak Opštine Pljevlja po biračkim mjestima na osnovu Zakona o biračkim spiskovima («Sl.list RCG», br. 14/00 i 18/00) i Uputstva o biračkim spiskovima («Sl.list RCG», br.15/00) prema jedinstvenom programu za vođenje biračkih spiskova Republičkog sekretarijata za razvoj.

U birački spisak upisuju se svi građani koji imaju biračko pravo ili na dan održavanja izbora stiču biračko pravo, prema mjestu prebivališta.

Takođe se upisuju i građani koji borave u inostranstvu, prema njihovom poslednjem prebivalištu prije odlaska u inostranstvo.

Građani koji se nalaze na odsluženju vojnog roka ili na vojnoj vježbi kao i građani koji se nalaze u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora upisuju se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu.

Ne mogu se upisati lica koja su pravosnažnom odlukom suda lišena poslovne sposobnosti. Ako su takva lica bila upisana u birački spisak, brisaće se iz njega a kada im se pravosnažnom odlukom suda vrati poslovna sposobnost, ponovo se upisuju u birački spisak.

U birački spisak upisuje se jedinstveni redni broj sloga pod kojim je izvršen upis u birački spisak, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, adresa, datum prijave poslednjeg prebivališta i matični broj birača.

Da bi lice bilo upisano u birački spisak Opštine Pljevlja mora ispunjavati zakonski uslov u pogledu prebivališta na teritoriji Crne Gore u trajanju od 24 mjeseca neprekidno i 12 mjeseci neprekidno na teritoriji Opštine (Zakon o izboru odbornika i poslanika «Sl.list RCG», br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06). Uvjerenje o prebivalištu izdaje MUP i javne uprave-Područna jedinica Pljevlja.

Izuzetno, ako biraču nije određen matični broj, upisuje se registarski broj lične karte a ako se građaninu ne može utvrditi datum prijave poslednjeg prebivališta, upisuje se datum izdavanja lične karte.

Za lica koja biračko pravo stiču na dan održavanja izbora, ukoliko se ne može utvrditi datum prijave poslednjeg prebivališta na način propisan zakonom, upisuje se datum prijave poslednjeg prebivališta jednog od roditelja ili staratelja.

Upis, promjene i brisanje iz biračkog spiska Sekretarijat vrši po službenoj dužnosti i na zahtjev stranke. U oba slučaja donosi se posebno rješenje u skraćenom upravnom postupku i dostavlja se stranci.

POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Upis, brisanje, izmjene, dopune ili ispravke biračkog spiska po službenoj dužnosti vrši se na osnovu izvještaja MUP-a i javne uprave kao i podataka i dokumentacije koju Sekretarijat sam pribavlja od drugih subjekata koji vode odgovarajuće javne knjige ili direktno od birača u postupku kontrole biračkog spiska.

Izvještaji MUP-a i javne uprave na osnovu kojih se vrši upis i ažuriranje biračkog spiska su:

- Izvještaj o izdavanju prve lične karte

- Izvještaj o promjeni ličnog imena

- Izvještaj o prijavi prebivališta iz Crne Gore i van Crne Gore

- Izvještaj o odjavi prebivališta u Crnoj Gori i van Crne Gore

- Izvještaj o izmjeni, dopuni i ispravci JMBG

- Izvještaj o promjeni adrese

Sekretarijat donosi rješenje o upisu ili ažuriranju biračkog spiska i dostavlja ga bez odlaganja podnosiocu zahtjeva.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od 48 časova od časa dostavljanja rješenja, podnijeti tužba Vrhovnom sudu Crne Gore.

Tužba se podnosi preko ovog Sekretarijata koji je dužan da tužbu i potrebne spise dostavi u roku od 24 časa od časa prijema tužbe.

Sud po tužbi odlučuje u roku od 24 časa od časa prijema tužbe, u upravnom sporu.

Odluka Suda je pravosnažna i izvršna.

POSTUPAK UPISA PO ZAHTJEVU STRANKE

Za upis u birački spisak po zahtjevu stranke podnosi se:

- Zahtjev (lično ili preko punomoćnika)

- Kopija lične karte (original na uvid)

- Uvjerenje o državljanstvu

- Uvjerenje o prebivalištu

Sekretarijat donosi rješenje i dostavlja ga bez odlaganja podnosiocu zahtjeva.

Protiv ovog rješenja može se, u roku od 48 časova od časa dostavljanja rješenja, podnijeti žalbu Glavnom Administratoru.

Žalba se podnosi preko ovog sekretarijata, koji je dužan da žalbu i potrebne spise dostavi glavnom administratoru u roku od 24 sata. Glavni administrator po žalbi odlučuje u roku od 24 sata od prijema žalbe. Odluka Glavnog Administratora je pravosnažna i iyvršna, a protiv nje se može podnijeti tužba i pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Crne Gore.

PROMJENE PODATAKA U BIRAČKOM SPISKU PO ZAHTJEVU STRANKE

 

1. Za promjenu prezimena u biračkom spisku u slučaju zaključenja ili razvoda braka:

- Zahtjev za promjenu prezimena u biračkom spisku

- Fotokopija lične karte

- Izvod iz MR vjenčanih

2. Za upis u birački spisak promijenjenog ličnog imena po ličnom zahtjevu:

- Zahtjev za promjenu ličnog imena u biračkom spisku

- Fotokopija lične karte

- Rješenje MUP-a i javne uprave o promjeni ličnog imena

- Izvod iz matičnog registra rođenih

3. Za ispravku ličnog imena u biračkom spisku:

- Lična karta

- Izvod iz matičnog registra rođenih

4. Za upis, promjenu ili ispravku JMBG u biračkom spisku:

- Lična karta

- RješenjE MUP-a i javne uprave o dodjeli, promjeni ili ispravci JMBG

 

5. Za promjenu adrese stanovanja u biračkom spisku:

- Lična karta

- Potvrda MUP-a o promjeni adrese stana

U slučaju da je u novoj ličnoj karti upisana nova adresa, potvrda MUP-a i javne uprave nije potrebna.

6. Za brisanje iz biračkog spiska zbog smrti:

- Izvod iz matičnog registra umrlih

7. Za brisanje iz biračkog spiska zbog odjave prebivališta:

- Odjava prebivališta u MUP-u i javne uprave

OVJERAVANJE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA

Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa i vrši se pred ovlašćenim službenikom u šalter sali Opštine Pljevlja, Ul. Kralja Petra I br.48.

Ovi poslovi obavljaju se na osnovu Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa («Sl.list SRCG», br. 8/72) i Uputstva o načinu ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa («Sl.lista RCG», br. 16/74).

1. Za ovjeru potpisa:

Stranka pred ovlašćenim službenikom može da svojeručno potpiše ispravu ili prizna za svoj potpis koji se već nalazi na ispravi.

Potrebna dokumentacija:

- Najmanje dva primjerka dokumenta čiji se potpis ovjerava

- Obavezno prisustvo potpisnika sa ličnom kartom

- Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takseje 3,00 € po jednom potpisanom dokumentu, a plaća se na šalteru Uprave lokalnih javnih prihoda 

2. Za ovjeru rukopisa:

Podnosilac isprave u rukopisu pred ovlašćenim službenikom priznaje da je isprava napisana njegovom rukom.

Potrebna dokumentacija:

- Najmanje 2 primjerka rukopisa koji se ovjerava

- Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse: 1,50 € po svakom polutabaku kopije, a plaća se na šalteru Uprave lokalnih javnih prihoda ..

Polutabakom se smatra list od dvije stranice.

3. Za ovjeru prepisa podnosi se:

- Original dokumenta i najmanje dva prepisa

- Dokaz o uplati lokalne administrativne takse

Iznos lokalne administrativne takse: 1,50 € po svakom polutabaku kopije, a plaća se na šalteru Uprave lokalnih javnih prihoda .

Prepis se upoređuje sa izvornikom (originalom) u pravopisu, interpunkciji ili skraćivanju riječi. Ako su u originalu vršene ispravke, preinačenja, brisanja, precrtavanja ili dodavanja, to se navodi u potvrdi o ovjeri prepisa. Na ovaj način postupa se i kada je isprava pocijepana ili oštećena.

Pregledano: 18720
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava