Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Prava koja se mogu ostvariti u upravi

I Prijava poreza na nepokretnost

· Obrazac: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za fizička lica - obrazac PP1-preuzimanje sa sajta ili u kancelariji broj 27)

· Obrazac: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za pravna lica - obrasci PP1 i PP2-preuzimanje sa sajta PP1, PP2 ili u kancelarij broj 27)

· Plaćanje poreza na nepokretnost za fizička lica može se izvršiti na blagajni Građanskog biroa opštine, kao i uplatnicom na pošti ili banci (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

· Plaćanje poreza na nepokretnost za pravna lica može se izvršiti putem uplatnog računa

(pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

Neki važniji izvodi iz Zakona o porezu na nepokretnosti i iz Zakona o poreskoj administraciji:

Član 14. Zakona o porezu na nepokretnostima

Vlasnici nepokretnosti dužni su da u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti, nadležnom poreskom organu jedinice lokalne samouprave podnesu poresku prijavu.

Član 26 Zakona o poreskoj administaciji

Poreski obveznik je dužan da:

(1) prijavi nadležnom poreskom organu svaku promjenu glavnog mjesta poslovanja, prebivališta, odnosno boravišta, te drugih podataka iz registra poreskog obveznika.

Član 36. tačka 3. Zakona o poreskoj administaciji

Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da priloži i svu dokumentaciju koja je od značaja za utvrđivanje poreske obaveze propisane poreskim zakonima.

Član 37 Zakona o poreskoj administraciji

(1) Poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika podnese poresku prijavu, u roku od 3 dana od dana saznanja da prijava nije podnijeta u propisanom roku.

(2) Poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika dopuni nepotpunu i ispravi pogrešno popunjenu poresku prijavu, odmah po saznanju o propustima i greškama u podnijetoj prijavi.

II Potvrda kojom se potvrđuje da se građanin ne duži sa porezom na nepokretnost ili da je izmirio svoju poresku obavezu

· Zahtjev se preuzima na šalteru Građanskog biroa ili na ovom sajtu, a na osnovu zahtjeva u kancelariji broj 27 se dobija odnosna potvrda.

III Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OOP-ND predaje svako pravno lice najkasnije do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec

· Uplata prireza porezu na dohodak fizičkih lica može se izvršiti putem uplatnog računa

(pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

IV Porez na potrošnju

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun poreza na potrošnju (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OPP predaje svako pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec

· Uplata poreza na potrošnju može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

V Porez na firmu ili naziv

· Na osnovu Odluke o porezu na firmu ili naziv, na području Opštine Pljevlja, obveznici poreza su pravna i fizička lica koja su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak fizičkih lica i koja su registrovana za obavljanje djelatnosti. Lica koja u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici su poreza za svaku poslovnu jedinicu.

· Porez se plaća u godišnjem iznosu i po firmi, odnosno nazivu, može iznositi:

- za fizička lica, odnosno preduzetnike do 100,00 €

- za pravna lica do 500,00 €

· Uplata poreza na firmu ili naziv može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

VI Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun poreza na igre na sreću i zabavne igre (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OP-ISZ predaje svako fizičko lice, odnosno preduzetnik i pravno lice koje se bavi privređivanjem igara na sreću i zabavnih igara

· Uplata poreza na privređivanje igara na sreću može se izvršiti putem uplatnog računa

(pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA)., a porez na

privređivanje zabavnih igara može se izvršiti putem uplatnog račun (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

Sva dažbinska zaduženja (porezi, takse i naknade) Uprava lokalnih javnih prihoda vrši na osnovu Rješenja, kao pojedinačnih akata kojima se pokreću upravni postupci po službenoj dužnosti.

UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA:

 

PRVA BANKA CG

1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

535-5078009-96

2. Lokalni porezi

 

- Porez na nepokretnosti (za zaostale obaveze)

535-5078014-81

- Porez na zemljište

535-5078001-23

- Porez na građevinske objekte

535-5078002-20

- Porez na potrošnju (za zaostale obaveze)

535-5078035-18

- Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište (za zaostale obaveze)

535-5078040-03

-Porez na fimu ili naziv (za zaostale obaveze)

535-5078056-52

3. Porez na igre na sreću i zabavne igre (za zaostale obaveze)

 

- Porez na priređivanje igara na sreću

535-5076735-38

- Porez na priređivanje zabavnih igara

535-5076740-23

4. Lokalne administrativne takse

 

- Administrativne takse

535-5076777-09

5. Lokalne komunalne takse

 

- Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

535-50732405-35

- Komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i si.)

535-50732494-59

- Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija

535-50732473-25

- Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva

535-50732517-87

- Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala na uređenim i obilježenim mjestima

535-50732468-40

- Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampve, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera

535-50732538-24

- Komunalna taksa za držanje i korišćenje poslovnih prostorija i plovnih naprava na vodi

535-50732431-54

- Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih objekata na vodi

535-50732447-06

- Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe

535-50732585-77

- Ostale komunalne takse

535-5073247-26

6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

-Naknada za komunalno opremanje grrađevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723933-37

- Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723935-31

7. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (za zaostale obaveze)

 

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723927-55

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723953-74

8. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

 

- Naknada za zakup putnog zemljišta

535-50762321-12

- Naknada za zakup drugog zemljišta koje pripada upravljaču puta

535-50762322-09

- Naknada za priključenje prilaza putu na opštinski i nekategorsani put

535-50762323-06

- Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodova na i pored opštinskih i nekategorisanih puteva

535-50762324-03

- Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove (podzemne i nadzeme), telefonske i felegrafske vodove (podzemne i nadzeme) i si. ugrađene na opštinskom i nekategorisanom putu i putnom zemljištu

535-50762325-97

- Naknada za izgradnju komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762326-94

- Nakndada za korišćenje komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762327-91

- Naknada za vanredni prevoz u zavisnosti od prekoračenja najvećih dozvoljenih dimenzija i prekomjernog opterećenja

535-50762328-88

- Naknada za postavljanje natpisa na putu i pored puta

535-50762329-85

9. Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, organizacije i službe

 

- Prihodi opštinskih organa, organizacija i službi

535-5076121-37

- Ostali opštinski prihodi

535-5076228-07

10. Samodoprinos

 

- Sredstva od samodoprinosa

535-50723607-45

11. Prihodi po osnovu kamata i kazni

 

- Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

535-50762371-56

- Novčane kazne za koje je pokrenut prekršajni postupak prije 1. Septembra 2011. godine

535-50762387-08

12. Boravišna taksa

 

- Boravišna taksa, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073204-58

-   80 % Turistička organizacija Pljevlja

-  20 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3205-88

13.Clanski doprinos turističkim organizacijama

 

- Članski doprinos turističkim organizacijama, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073207-49

-  60 % Turistička organizacija Pljevlja

-  40 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3208-79

14. Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

 

- Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

535-50762320-15

15. Ostali opštinski prihodi

 

- Prihod od prodaje imovine

535-50723936-28

16. Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

 

- Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

535-50762334-70


Pregledano: 13069
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava