Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Uplatni računi opštine Pljevlja
 

PRVA BANKA CG

1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

535-5078009-96

2. Lokalni porezi

 

- Porez na nepokretnosti (za zaostale obaveze)

535-5078014-81

- Porez na zemljište

535-5078001-23

- Porez na građevinske objekte

535-5078002-20

- Porez na potrošnju (za zaostale obaveze)

535-5078035-18

- Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište (za zaostale obaveze)

535-5078040-03

-Porez na fimu ili naziv (za zaostale obaveze)

535-5078056-52

3. Porez na igre na sreću i zabavne igre (za zaostale obaveze)

 

- Porez na priređivanje igara na sreću

535-5076735-38

- Porez na priređivanje zabavnih igara

535-5076740-23

4. Lokalne administrativne takse

 

- Administrativne takse

535-5076777-09

5. Lokalne komunalne takse

 

- Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

535-50732405-35

- Komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i si.)

535-50732494-59

- Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija

535-50732473-25

- Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva

535-50732517-87

- Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala na uređenim i obilježenim mjestima

535-50732468-40

- Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampve, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera

535-50732538-24

- Komunalna taksa za držanje i korišćenje poslovnih prostorija i plovnih naprava na vodi

535-50732431-54

- Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih objekata na vodi

535-50732447-06

- Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe

535-50732585-77

- Ostale komunalne takse

535-5073247-26

6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

-Naknada za komunalno opremanje grrađevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723933-37

- Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723935-31

7. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (za zaostale obaveze)

 

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723927-55

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723953-74

8. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

 

- Naknada za zakup putnog zemljišta

535-50762321-12

- Naknada za zakup drugog zemljišta koje pripada upravljaču puta

535-50762322-09

- Naknada za priključenje prilaza putu na opštinski i nekategorsani put

535-50762323-06

- Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodova na i pored opštinskih i nekategorisanih puteva

535-50762324-03

- Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove (podzemne i nadzeme), telefonske i felegrafske vodove (podzemne i nadzeme) i si. ugrađene na opštinskom i nekategorisanom putu i putnom zemljištu

535-50762325-97

- Naknada za izgradnju komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762326-94

- Nakndada za korišćenje komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762327-91

- Naknada za vanredni prevoz u zavisnosti od prekoračenja najvećih dozvoljenih dimenzija i prekomjernog opterećenja

535-50762328-88

- Naknada za postavljanje natpisa na putu i pored puta

535-50762329-85

9. Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, organizacije i službe

 

- Prihodi opštinskih organa, organizacija i službi

535-5076121-37

- Ostali opštinski prihodi

535-5076228-07

10. Samodoprinos

 

- Sredstva od samodoprinosa

535-50723607-45

11. Prihodi po osnovu kamata i kazni

 

- Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

535-50762371-56

- Novčane kazne za koje je pokrenut prekršajni postupak prije 1. Septembra 2011. godine

535-50762387-08

12. Boravišna taksa

 

- Boravišna taksa, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073204-58

-   80 % Turistička organizacija Pljevlja

-  20 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3205-88

13.Clanski doprinos turističkim organizacijama

 

- Članski doprinos turističkim organizacijama, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073207-49

-  60 % Turistička organizacija Pljevlja

-  40 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3208-79

14. Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

 

- Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

535-50762320-15

15. Ostali opštinski prihodi

 

- Prihod od prodaje imovine

535-50723936-28

16. Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

 

- Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

535-50762334-70

 17. Prihodi Agencije za stambenoposlovni fond DOO
 535-5076122-34
 18. Prihodi službe zaštite
 535-5076123-31
Pregledano: 2230
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava