Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj preduzetništva i turizma opštine Pljevlja za 2019. godinu

Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 12/2019), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja preduzetništva i turizma (u daljem tekstu Komisija), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2019. GODINU NAMIJENJENIH ZA PODRŠKU I PODSTICAJ RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA I TURIZMA

 

1.      Pravo učešća na ovom Konkursu imaju preduzetnici/preduzetnice i privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem privrednog subjekta na teritoriji opštine Pljevlja (u daljem tekstu Opština).

 

2.      Sredstva namijenjena Budžetom Opštine za 2019. godinu, raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito:

- podstiče ekonomski razvoj opštine;

- podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja;

- podstiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje;

                - stvaraju uslovi i podstiče razvoja turizma;

                - podstiče razvoj lovstva i ribolovstva;

               - doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturog  potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Opštine,  podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;

               - razvoj fizičke kulture i sporta;

               - doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

3.      Ukupna sredstva opredijeljena Budžetom Opštine za 2019. godinu, za ovu namjenu iznose 6.000,00 eura.

 

4.      Jedan preduzetnik/preduzetnica i privredno društvo može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podrzan samo jednim biznis planom. 

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom biznis planu ne može iznositi više od 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma. Preduzetnik/preduzetnica ili privredno društvo mogu konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužni su da to naznače.

5.      Ovaj Konkurs otvoren je 45 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu, putem web sajta Opštine, lokalnog  javnog emitera ili na drugi pogodan način.

6.       Prijava na Konkurs podnosi se Komisiji na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine.

7.      U zapečaćenoj koverti, preduzetnici, preduzetnice i privredna društva koja započinju biznis prilažu:

               - prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

               - izrađen biznis plan; (Obrazac 2);

               - ovjerenu kopiju lične karte;

               - potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine

               - pismo preporuka ili namjera;

               - tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, predzetnici, preduzetnice i privredna društva koja planiraju razvoj preduzetništva prilažu:

- rješenje o registraciji za PDV ako je obveznik PDV-a;

- original ili ovjerenu kopiju obrazca ovjerenog potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

- potvrdu Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana;

- komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnika/preduzetnica koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

- odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave.

 

8.      Biznis planovi koji se neće podržati su:

  Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.

   Biznis planovi kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;

  Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;

  Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);

Nemoralne i nelegalne aktivnosti.

 

9.     Administrativna provjera

Komisija otvara blagovremeno podnijete zapečaćene koverte na prvoj sjednici nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Ako utvrdi da preduzetnik/preduzetnica nije dostavio svu propisanu dokumentaciju, Komisija poziva preduzetnika/preduzetnicu ili predstavnika privrednog društva da nedostatak otkloni odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema poziva.

Ukoliko preduzetnik/preduzetnica ili predstavnik privrednog društva nedostatak ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija će zaključkom zahtjev odbaciti.

Spisak preduzetnika/preduzetnica i privrednih društava koji ne dostave potpunu dokumentaciju objavljuje se na web sajtu Opštine  u roku od 7 dana od dana završetka konkursa.

U roku od 7 dana od dana objavljivanja spiska preduzetnik/preduzetnica ili privredo društvo koje nisu dostavile potpunu dokumentaciju, može iskazati Prigovor Komisiji zbog propusta u ocjenjivanju dostavljene dokumentacije.

Komisija u roku od 7 dana od dana prijema Prigovora, donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju Prigovora.

Konačan spisak preduzetnika/preduzetnica i privrednih društava koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju objavljuje se na web sajtu Opštine  u roku od 20 dana od dana završetka Konkursa.

 

10. Komisija vrši dodjelu sredstava predviđenih ovim Konkursom na osnovu pozitivnih i eliminatornih kriterijuma predviđenih članom 19. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 12/2019).

 

11.  Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja  Konkursa.

Odluka o raspodjeli  sredstava  dostavlja  se učesnicima konkursa, objavljuje na web-sajtu Opštine, preko lokalnog javnog emitera, i na drugi pogodan način.

 

12.  Za sva dodatna obavještenja u vezi ovog Konkursa, kontakt osoba je Sekretar komisije Dragoljub Mazalica broj telefona: +38267001416, e-mail: dragoljub.mazalica@pljevlja.co.me.

 

 

OPŠTINA PLJEVLJA

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU I PODSTICAJ RAZVOJA  PREDUZETNIŠTVA I TURIZMA

Broj: 032-1684/2019-1

Datum: 22.08.2019. godine

 

 

                                                                                                             PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                                                Nermina Bašić - Škrijelj 

 

 

Preuzmite: OBRAZAC1 OBRAZAC2
Pregledano: 192
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava